Privacy verklaring

Stichting TOV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting TOVI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Loonstrook
 • Uitkeringspecificatie
 • Inkomensverklaring

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting TOVI verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • inkomen- en vermogen check: Bij Stichting TOVI is het mogelijk om subsidie te krijgen op bepaalde diensten. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw inkomen en vermogen toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verwerken.
 • Sollicitatieprocedure: Bij Stichting TOVI vragen wij in het sollicitatieformulier naar een CV. Een CV heeft mogelijk een foto erop waardoor wij indirect gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals ras en godsdienst.
 • Persoonsgegevens belastingdienst: Bij Stichting TOVI hebben wij bijlesdocenten die werken onder “extra inkomen” om dit door te geven aan de belastingdienst moeten wij BSN-nummers verwerken van het personeel. De BSN-nummers worden niet bewaard en enkel gebruikt voor salarisadministratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting TOVI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting TOVI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Algemene persoonsgegevens bewaren wij voor maximaal vijf jaar. Dit gaat in op het moment dat ze door u aan ons worden verstrekt.
 • Sollicitatiegegevens bewaren wij zonder toestemming max. twee weken en met toestemming maximaal een jaar.Dit gaat in op het moment dat ze door u aan ons worden verstrekt.
 • Personeelsgegevens bewaren wij in beginsel maximaal twee jaar met ingang van einde dienstverband.
 • Salarisgegevens bewaren wij maximaal twee jaar met ingang einde dienstverband.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting TOVI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting TOVI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting TOVI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingtovi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting TOVI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting TOVI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen in overeenstemming met de AVG om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van moderne technologie om de persoonsgegevens te beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stichtingtovi.nl

Slotbepaling

 Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Stichting TOVI behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. U kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring vinden. Deze versie is geldig vanaf  2021

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.