Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Stichting TOVI: Stichting TOVI gevestigd aan de Vlasakkers 48 in Vroomshoop, opererend onder Kamer van Koophandel Groningen 80820522.
 2. Platform: het online platform dat Stichting TOVI aanbiedt via de website stichtingtovi.nl en alle subdomeinen die daarbij horen.
 3. Klant:persoon die zich heeft ingeschreven op het platform om bijles af te nemen
 4. Begeleider: een persoon die zich heeft ingeschreven via onze website stichtingtovi.nl om bijles, huiswerkbegeleiding of andere werkzaamheden als begeleider te kunnen geven via Stichting TOVI.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden voor alle bezoekers en/of gebruikers

 1. Op de handelsnaam, het logo, het (website)design en de beschikbaar gestelde bestanden van Stichting TOVI zijn alle rechten voorbehouden.
 2. Hoewel Stichting TOVI zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan actuele informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Bij het registreren van een account bij Stichting TOVI maken wij gebruik van profielen. Zodra de gebruiker een profiel aanmaakt, gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Stichting TOVI. Stichting TOVI zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacy beleid.
 4. Bij het invullen van onze aanmeldformulieren gaat de gebruiker ermee akkoord dat andere bezoekers en/of gebruikers inzicht hebben in de informatie die wordt ingevuld. Sommige gegevens kunnen worden verborgen voor andere bezoekers/gebruikers van Stichting TOVI. Stichting TOVI zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden omschreven in het Privacy beleid.
 5. Tenzij anders wordt vermeld, wordt over diensten van Stichting TOVI geen btw geheven en zijn prijzen vermeld in euro’s.
 6. Bij vragen en/of opmerkingen kan elke bezoeker en gebruiker contact opnemen met Stichting TOVI.
 7. Stichting TOVI is bevoegd om eenzijdig de algemene voorwaarden aan te passen. Hierbij zal Stichting TOVI de huidige gebruikers op de hoogte stellen op het moment van een wijziging.
 8. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de chatberichten die verstuurd zijn door medewerkers van Stichting TOVI via de livechat van het platform.
 9. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 10. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 11. Partijen zullen in het geval van een klacht of geschil eerst trachten onderling een minnelijke schikking te treffen.
 12. Eventuele geschillen tussen partijen verband houdend met deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Stichting TOVI kan ervoor kiezen de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

Artikel 3 – Algemene voorwaarden voor de begeleiders

 1. De begeleiders zijn niet in dienst bij Stichting TOVI. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Stichting TOVI verplicht om de vergoeding die aan de begeleiders betaald is door te geven aan de belastingdienst. niet in dienst bij Stichting TOVI. Dit zal door de belastingdienst worden gezien als “inkomsten uit overig werk”. Daarbij is Stichting TOVI verplicht om de vergoeding die aan de begeleiders betaald is door te geven aan de belastingdienst.
 2. Je mag als begeleider zelf bepalen hoeveel uren je werkt en wanneer je werkt. De hoeveelheid uren en dagen zal de begeleider in overleg met de leerling (en de ouders) bepalen.    
 3. Om de kwaliteit van de begeleiders en de veiligheid van de leerlingen van Stichting TOVI te waarborgen is het verplicht voor begeleiders om in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het onderwijs. De kosten van de VOG zullen voor de helft worden vergoed door Stichting TOVI.
 4. Stichting TOVI stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bijlessen en de huiswerkbegeleiding. Zij zal slechts bestanden ter beschikking stellen aan de begeleiders die de begeleider kan gebruiken bij het voorbereiden en geven van de begeleiding.
 5. Stichting TOVI stelt zich niet verantwoordelijk voor gedragingen en/of uitingen die de begeleider naar voren brengt. Zij zal de gedragingen en/of uitingen van de begeleider slechts op een juiste manier proberen te sturen.
 6. De bijles of de huiswerkbegeleiding kan door de begeleider tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en/of gewijzigd. Ook kunnen diensten van begeleider met wederzijds goedvinden van de klant geannuleerd of gewijzigd worden.
 7. Wanneer de begeleider 24 uur of korter voor de bijles zijn/haar bijles wil annuleren/wijzigen wordt er een boete van €25,- in rekening gebracht bij de begeleider, ongeacht de reden van annulering of wijziging. 
 8. Een uitzondering op Artikel 3 lid 6 is mogelijk wanneer er sprake is van overmacht.
 9. Bij schade die wordt aangebracht door de begeleider aan personen en/of materialen tijdens het geven van een bijles of huiswerkbegeleiding kan Stichting TOVI in geen geval aansprakelijk worden gesteld, behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting TOVI.
 10. Het is voor de begeleider niet toegestaan om bijles te geven aan een klant, verkregen via Stichting TOVI, waarbij de betaling niet via het platform loopt. Indien de begeleider dit wel doet, is Stichting TOVI gemachtigd om een boete van €100 aan de begeleider op te leggen.
 11. Wanneer een begeleider driemaal de door Stichting TOVI opgestelde regels heeft overtreden, zal de begeleider van het platform verwijderd worden. Dit kan met of zonder een waarschuwing vanuit Stichting TOVI.
 12. De begeleiders kunnen zelf bepalen hoeveel geld zij per uur willen verdienen, voor individuele bijles heeft dit bedrag een maximum van €10,- per uur.
 13. De begeleiders krijgen alleen uitbetaald als een bijles of huiswerkbegeleiding door hem/haar is gegeven.
 14. Begeleiders dienen voor het einde van de maand hun gewerkte bijlesuren van die maand op te geven om uitbetaald te worden.
 15. Voordat de begeleiders de gewerkte lesuren invult en/of bevestigt in zijn of haar profiel op het platform, dient er een overeenstemming tussen de klant en de begeleider te zijn over het aantal gewerkte lesuren.
 16. Wanneer de klant via een directe betaling lesuren heeft geboekt, zal de begeleider na het geven van deze bijlesuren of huiswerkbegeleidingsuren maandelijks uitbetaald worden.
 17. Het uurtarief van de begeleiders staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles is ingepland.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden voor de  klant

 1. Stichting TOVI behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van klanten zonder opgaaf van reden te weigeren en/of om klanten te weren uit een bijles, wanneer Stichting TOVI dit noodzakelijk acht.
 2. De bijlessen en huiswerkbegeleidingsuren via Stichting TOVI zijn bedoeld als aanvulling op regulier onderwijs en kunnen niet worden gevolgd ter vervanging van regulier onderwijs.
 3. De klant heeft recht op restitutie van het betaalde bedrag als de bijles en huiswerkbegeleiding 24 uur voor de door de klant met de begeleider afgesproken datum en tijd wordt geannuleerd en dus nog niet heeft plaatsgevonden. Dit geldt enkel voor het betaalde bedrag van de bijlesuren die nog niet door de klant gevolgd zijn.
 4. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, dan wordt de les niet in rekening gebracht, en zal Stichting TOVI. zichinspannen op kortst mogelijke termijn een vervangende docent te vinden. Indien Stichting TOVI er niet in slaagt een deugdelijke vervanging te vinden binnen 4 werkdagen, dan heeft de Contractant recht op restitutie van het bedrag aan resterende uren, indien hij hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij Stichting TOVI. De klant heeft recht op restitutie  
 5. De klant heeft bij de eerste herinnering voor het betalen van de factuur die verzonden is door Stichting TOVI, zeven dagen de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog aan Stichting TOVI over te maken. Wordt dit verschuldigde bedrag niet binnen deze betalingstermijn overgemaakt, zal er bij de eerstvolgende aanmaning €10 administratiekosten aan de klant in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal bij iedere volgende aanmaning cumulatief aan de klant in rekening worden gebracht.
 6. Bij schade die wordt aangebracht door de begeleiders aan personen en/of materialen tijdens het volgen van een bijles of huiswerkbegeleiding of overige dienst kan Stichting TOVI in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 7. Begeleiders werken via Stichting TOVI en niet in dienst van Stichting TOVI. Er is dus geen sprake van een arbeidsrelatie. Stichting TOVI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en kan geen garantie bieden voor de kwaliteit van de door de begeleider gegeven bijlessen of huiswerkbegeleiding.
 8. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent de begeleider zoals het gedrag, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Stichting TOVI. Deze klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.
 9. Wanneer een klant een klacht heeft over zaken omtrent Stichting TOVI, wordt er verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Deze klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.
 10. Geregistreerde klanten van Stichting TOVI geven toestemming om naderhand telefonisch en/of per mail benaderd te worden. Meer informatie hierover is terug te vinden in ons Privacy beleid.
 11. Het uurtarief van de begeleider staat vast vanaf het moment dat er via het platform, schriftelijk of mondeling een bijles of huiswerkbegeleiding is ingepland.
 12. Indien de klant de afgenomen strippenkaart annuleert of tussentijds opzegt, vindt geen restitutie plaats. Indien de klant de afgenomen strippenkaart annuleert of tussentijds opzegt, vindt geen restitutie plaats.
 13. Een pakket kan worden gebruikt voor diverse diensten van Stichting TOVI (waaronder Online Bijles) en kan worden gebruikt door alle gezinsleden.
 14. Het totale bedrag van de strippenkaart kan in één keer of in meerdere termijnen worden betaald. Indien het bedrag in meerdere termijnen wordt betaald worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen €20,- en worden bij de eerste factuur in rekening gebracht.
 15. De termijnen zoals benoemd in lid 17 zijn maandelijkse termijnen. Een strippenkaart wordt dus in maximaal zes termijnen voldaan.